Hillingdon League, Division X + extras:

Watford Juniors vs Uxbridge Juniors 2022-05-16

BoardWatford Juniors Uxbridge Juniors
1 George, Seb (1418) 1 - 0 Sodhi, Harik (1208)
2 Khandelwal, Akshaj (1123) 1 - 0 Saujan, Maya (1298)
3 Patel, Aashna (1096) 1 - 0 Tanisetty, Hemesh (e664)
4 Sriram, Gautam (1100) 1 - 0 Binny, Arjun (835)
5 Sidana, Rishabh (e1366) 1 - 0 Gauri, Dharye (1514)
6 Sethi, Siddharth (e1414) 1 - 0 Knight, Samuel (1390)
7 HoIIand, Nicolas (e977) 0 - 1 Atazadeh, Kamran-Cyrus (e856)
8 Astrakhantceva, Liza (633) 0 - 1 Sodhi, Kavish (810)
9 Jayakumar, Jeshwin (e581) 1 - 0 Saujan, Milan (780)
10 Jayakumar, Jeevan (e631) 1 - 0 Zyakhor, Cornelius (e835)
11 Portelli, Arthur (-) 1 - 0 Ravaendhran, Brinthan (674)
12 Maslowska, Jessica (893) 1 - 0 new player
13 Maslowska, Jessica (893) 1 - 0 Zyakhor, Cornelius (e835)
14 Astrakhantceva, Liza (633) 0 - 1 Sodhi, Kavish (810)
Total Score   11 - 3