Hillingdon League, Division X (+ reserves):

Watford Juniors vs Uxbridge Juniors 2022-11-21

BoardWatford Juniors Uxbridge Juniors
1 Risharb Sidana (1531) 1 - 0 Varish TarigopuIa (1429)
2 Denis Demjan (1263) 1 - 0 Pavan ParoIa (1244)
3 Judith Tomy (1250) 0 - 1 Sammy Knight (1369)
4 Ananya PateI (1184) 0 - 1 Aryan Sharma (671)
5 Aashna PateI (1138) 0 - 1 Devansh Kapoor (1125)
6 Sayam Shah (547) 0 - 1 Jai Dhir (1086)
7 EIizaveta Astrakhantseva (563) 0 - 1 Ritvik Sundararaju (993)
Total Score   2 - 5