Hillingdon League:

Uxbridge Juniors vs Watford Juniors 2023-01-13

BoardUxbridge Juniors Watford Juniors
1 Shawn Boby (1172) 0 - 1 Maya Saujani (1386)
2 Devansh Kapoor (1117) 0 - 1 Ananya Patel (1235)
3 Jai Dhir (1080) 1 - 0 Aashna Patel (1152)
4 Harshatan Devanathan (1182) 0 - 1 Dhairye Kataria (1058)
5 Stutya Kaushik 0 - 1 Prem Shah (849)
6 Brian Wlodarczyk 0 - 1 Shivam Ranpura (989)
7 Sooraj Pal (939) 0 - 1 Milan Saujani (806)
Total Score   1 - 6